Mazda MX5 1.8 Jan 2000V, bronzemetallic/black cloth, Sony 10CD, T & T, one owner, 18k, £7,000 Lincoln 01673 860054VW Golf 4-motion Y-reg,March 2001, 48K, £9,000, red, red/black cloth, 6 speed, T&T, one owner, Lincoln 01673 860054